HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE VEHIKEL KLUB vzw

I. LEDEN

Artikel 1 :

Elk nieuw lid zal samen met zijn lidkaart, de goedgekeurde statuten ontvangen, ervan kennis nemen en dient deze te eerbiedigen. Indien de statuten zouden gewijzigd worden zal de nieuwe tekst aan alle leden medegedeeld worden.

Artikel 2 :

Elk lid mag tijdens zijn lidmaatschap een bijeenkomst of uitstap organiseren. De voorstellen dienen te worden voorgelegd aan de raad van bestuur, die zal beslissen over de aanvaarding ervan, over een eventuele wijziging of weigering van uitvoering. De organisatie zal hoe dan ook gebeuren onder de verantwoordelijkheid van een bestuurder. Elk lid, als ook niet-lid, mag behulpzaam zijn bij een VVK aktiviteit. Al de medewerkers, al dan niet lid van de club, zijn via de verzekeringspolis BA-uitbating club verzekerd, voor zover zij een organisatienota ontvangen en ondertekend hebben.

II. CLUBLOKAAL

Artikel 3 :

De regionale verantwoordelijken beslissen welk lokaal zij aanduiden als zijnde het clublokaal van hun respectievelijke afdeling. Zij dienen, bij eventuele wijziging, onmiddellijk de algemene voorzitter en het secretariaat hiervover in te lichten.

III. CLUBAKTIVITEITEN

Artikel 4 :

Elk lid dat deelneemt aan een clubactiviteit doet dit op eigen verantwoordelijkheid, voor zover er geen organisatorische fout begaan werd, en moet een verklaring ondertekenen dat zijn voertuig volledig in orde is met de Belgische wetgeving (inschrijving, verzekering, keuring).

Niet-leden krijgen de mogelijkheid om maximaal twee maal aan een VVK-aktiviteit deel te nemen vooraleer zij lid worden.

Artikel 5 :

Wanneer een lid gedurende een clubaktiviteit aan zijn voertuig een defect krijgt, zal hij naar best vermogen geholpen worden. De deelnemende leden dienen op hun clubgenoot te wachten tot het defect hersteld is, indien dit zonder teveel tijdverlies mogelijk is.

IV. DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 6 :

Momenteel is de VVK vzw onderverdeeld in zeven regionale afdelingen + 2 militaire afdelingen, die elk hun regionale verantwoordelijke(n) hebben met een bevoegdheid die bepaald werd door de raad van bestuur. De uiteindelijke verantwoordelijkheid berust bij de raad van bestuur.

Het minimum aantal bestuurders per regionale afdeling is vastgelegd op 2 en het maximum op 6.

Artikel 7 :

Ieder lid kan zijn/haar kandidatuur als bestuurder indienen op de volgende voorwaarden :

a) hij/zij is in principe is minimum één jaar lidmaatschap vereist van de vereniging

b) hij/zij moet in principe gedurende het voorbije jaar regelmatig deelgenomen hebben aan het geheel der aktiviteiten en babbelavonden (minstens 3).

c) hij/zij, evenals een effectief bestuurders zelf dient een positieve en opbouwende ingesteldheid te hebben tegenover de vereniging

d) hij/zij kan geen bestuurdersfunctie bekleden in een andere oldtimervereniging tenzij de raad van bestuur zijn goedkeuring hiervoor verleent. Dit geldt niet voor een overkoepelend organisme van oldtimerverenigingen, in België of in het buitenland, dat door de raad van bestuur geschikt geacht wordt.

Artikel 8 :

Tot de raad van bestuur kan ook toetreden, de samenwonende persoon van een bestuurder, zonder dat deze samenwonende betalend lid moet zijn van de vereniging. Deze persoon zal automatisch als volwaardig lid van de vereniging worden aanzien.

De Vlaamse Vehikel Klub vzw

Aangepast op 16.12.2018