Vlaamse Vehikel Klub vzw
V.V.K. vzw
Muizenhoekstraat 53
2812 Mechelen
Ondernemingsnummer: 0420.474.115
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen


NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering van 12/03/2023, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige
aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft besloten de statuten te wijzigen, teneinde deze
in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De
volgende statuten worden aangenomen:

TITEL I: NAAM - ZETEL – DOEL/VOORWERP – DUUR


ARTIKEL 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Vlaamse Vehikel Klub, afgekort V.V.K.


ARTIKEL 2
De vzw is gevestigd in het Vlaams Gewest.


Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging van de
taal van de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging
door te voeren in de statuten.

ARTIKEL 3
De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch
onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander
persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.


De vereniging heeft als belangeloze doelstelling: het bewaren en gebruiken van voertuigen van
minstens 30 jaar oud voor iedereen mogelijk te maken.


De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die
zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn:
- het organiseren van allerhande manifestaties;
- het organiseren en verlenen van onderlinge hulp bij het restaureren en onderhouden van voertuigen;
- het aankopen van onderdelen enz., ten behoeve van de voertuigen van haar leden;

- het beheren van herstellingswerkplaatsen en bergplaatsen


De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.


De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het
belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in
overeenstemming met het voorwerp.


De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard,
in de zin van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een
bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft,
of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92.

ARTIKEL 4


De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN

ARTIKEL 5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste twee bedragen.


De vereniging kan effectieve en niet-effectieve leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met
inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.
Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de
vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.


Niet-effectieve leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben
geen stemrecht op de algemene vergadering. De interne werkingsregels met betrekking tot de niet-
effectieve leden kunnen worden bepaald door een intern reglement.


Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

ARTIKEL 6
Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene
vergadering wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk (via mail,
gewone of aangetekende brief) worden ingediend bij het bestuursorgaan.


ARTIKEL 7
Het bestuursorgaan kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden,
beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd
als niet-effectieve leden.


ARTIKEL 8
De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 150 euro verplicht. Elk lid dat zijn lidgeld niet
hernieuwd heeft, 15 kalenderdagen volgend op de tweede herinnering, wordt automatisch aanzien als
ontslagnemend.


ARTIKEL 9
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk (via mail, gewone of
aangetekende brief) aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht.

ARTIKEL 10
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane
inbrengsten vorderen

TITEL III: HET BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 11
De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van tenminste drie bestuurders die al
dan niet lid zijn van de vereniging. Indien en zolang de vzw minder dan drie leden heeft, mag het
bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Ingeval van een tweehoofdig bestuursorgaan, kan een
lid van het bestuursorgaan geen doorslaggevende stem uitoefenen.


Binnen het bestuursorgaan hebben de volgende personen stemrecht : de algemene voorzitter, de
algemene ondervoorzitter, de algemene secretaris, de penningmeester en één bestuurder van elk
opgerichte onderafdeling.
ARTIKEL 12
Bestuurders worden benoemd voor twee jaar. Bestuurders zijn herverkiesbaar. Tussentijds benoemde
bestuurders vervolledigen het lopende mandaat. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór
het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren, ter vervollediging van het lopende mandaat. De eerstvolgende algemene vergadering moet
het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging beëindigt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de
regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.


ARTIKEL 13
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde leden.


ARTIKEL 14
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig
ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), of door overlijden.


De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij meerderheid van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde
leden.

ARTIKEL 15
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of aangetekende
brief) bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het
minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het
bestuursorgaan samenkomen om:
- ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen een redelijke termijn (in dat geval moet de eerstvolgende
algemene vergadering de coöptatie bevestigen),
- ofwel binnen een redelijke termijn een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de vervanging
van de betrokken bestuurder dient te voorzien.

In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het ogenblik
dat een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig
ontslag van de betrokken bestuurder in.

ARTIKEL 16
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen
en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.


Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het bestuursorgaan kan slechts geldig
beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen
worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige
bestuurders. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de algemene voorzitter of de
stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Deze bepaling verliest haar werking in geval van
een tweehoofdig bestuursorgaan. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing
gelaten.


ARTIKEL 17
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken
die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken
bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.


De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het
bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Heeft
de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door de algemene
vergadering, ze verder mag uitvoeren.


De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de
zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.


ARTIKEL 18
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk
besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit.

ARTIKEL 19
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de algemene voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester of door twee bestuurders.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de algemene voorzitter. Bij
ontstentenis van een algemene voorzitter, of indien de algemene voorzitter afwezig is,wordt de
vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of door de oudste van de aanwezige bestuurders.


ARTIKEL 20
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door 3 op die vergadering aanwezige bestuurders

ARTIKEL 21

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. In
voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging.


ARTIKEL 22
Het bestuursorgaan kan de vertegenwoordiging in en buiten rechte op zijn verantwoordelijkheid
overdragen aan één of meer bestuurders.


Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.


De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende
brief) ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan
b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter
kennis gebracht worden van de betrokkene.


ARTIKEL 23
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is
de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de algemene voorzitter, die alleen
kan handelen, of door twee bestuurders, die gezamenlijk moeten handelen.

ARTIKEL 24
Bestuurders die conform artikel 23 namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden
niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.


ARTIKEL 25
Voor bijzondere handelingen kan het bestuursorgaan één of meer gemachtigden aanduiden, al dan niet
onder de bestuurders, die desgevallend individueel of gezamenlijk optreden. De gemachtigde treedt op
binnen de perken en de grenzen van het bijzonder mandaat, zoals bepaald door het bestuursorgaan.


ARTIKEL 26
Het bestuursorgaan kan een orgaan van dagelijks bestuur aanstellen. Het bestuursorgaan is belast met
het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.


Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel
om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.


Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan.


De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag (via mail,
gewone of aangetekende brief) in te dienen bij het bestuursorgaan
b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet ter
kennis gebracht worden van de betrokkene.


ARTIKEL 27
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur worden op intern vlak steeds genomen in collegiaal
overleg: het dagelijks bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van
de dagelijks bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen van de aanwezige dagelijks bestuurders.


Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, is de vereniging rechtsgeldig
vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder, die alleen kan handelen.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 28
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de
algemene voorzitter van het bestuursorgaan. Bij ontstentenis van een algemene voorzitter, of indien de
algemene voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter of door een plaatsvervanger, aangeduid onder de leden, of door de oudste van de aanwezige leden.


Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. Een lid kan zich echter door een
ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander
lid vertegenwoordigen.


Het bestuursorgaan kan toelaten dat leden vanop afstand kunnen deelnemen aan de beraadslaging
van de algemene vergadering, via een elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuursorgaan
deze mogelijkheid voorziet, worden bij de bijeenroeping de procedures tot deelname op afstand
omschreven.


In afwijking van andersluidende bepalingen in titel IV van deze statuten en behalve in geval van
statutenwijziging, kunnen de besluiten van de algemene vergadering schriftelijk zonder bijeenroeping
en zonder beraadslaging worden genomen, mits eenparig akkoord onder alle leden.


ARTIKEL 29
Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd voor:

- het wijzigen van de statuten, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is,
zoals bepaald in het WVV,
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
- de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de
verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de uitsluiting van een lid van de vereniging,
- de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale
onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,
- het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid,
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 30
De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens als de wet of
het voorwerp/doel van de vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan het
bestuursorgaan.


ARTIKEL 31
Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden
daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per gewone of aangetekende brief of via mail, waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene
vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.


ARTIKEL 32

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden
worden door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon. Alle leden, bestuurders en in
voorkomend geval commissarissen moeten worden opgeroepen via mail of gewone of aangetekende
brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 33
De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt
vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat per gewone of aangetekende brief of via mail wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden tenminste vijf dagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.


ARTIKEL 34
Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, worden de besluiten
als volgt genomen: de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde leden. In afwijking hierop, beslist bij staking van stemmen de stem van de algemene
voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. In het geval er slechts twee leden zijn,
kan een lid geen doorslaggevende stem uitoefenen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden
buiten beschouwing gelaten.


ARTIKEL 35
Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene vergadering, behoudens in
de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV. Door de algemene
vergadering kan slechts worden besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping
en wanneer tenminste 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt
dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en
waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze
tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.


Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het
doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen
worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten

ARTIKEL 36
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen
van het doel of het voorwerp van de vereniging vereist.


ARTIKEL 37
Bij uitsluiting van een lid zijn dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de statuten
vereist.
Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens aangegeven worden in de oproeping en moet het lid
gehoord worden.


ARTIKEL 38
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de leden die het wensen.
De notulen kunnen op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden
ingezien.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 39
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.


Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het
komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de jaarlijkse algemene vergadering
voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 40
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de
algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3e van de leden op de algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een meerderheid van 4/5e der aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van
de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.


Zijn geen 2/3e van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet
een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een meerderheid van 4/5e der aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Onthoudingen en
ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten. Deze tweede vergadering mag niet binnen de
15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.


In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de
rechtbank, één of meer vereffenaars.
De algemene vergadering bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden,
binnen de grenzen van en mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.


Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, is elke vereffenaar individueel bevoegd om alle
handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vzw. Zij kunnen elk individueel
de vereniging naar derden toe vertegenwoordigen in het kader van hun vereffeningsopdracht.


De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een
belangeloze doelstelling.


ARTIKEL 41
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in voorkomend geval het intern reglement van toepassing.


Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 12/03/2023


Te Mechelen,


Verbakel Jean, Algemene voorzitter

Larminier Martin, Penningmeester

Vansweevelt Patrick, Ondervoorzitter